VISIE

Wat doen we

IBO de Rivieren is een “Initiatief voor buitenschoolse opvang” (IBO). Het is een Nederlandstalig initiatief dat kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang organiseert voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die schoollopen in het kleuter- en lager onderwijs van Ganshoren of omringende gemeenten.

Het IBO heeft 2 locaties: de Rivieren (25 kindplaatsen) en Heilig-Hart (33 kindplaatsen).

Tijdens schooldagen organiseert het IBO naschoolse opvang. Er wordt eveneens opvang voorzien tijdens pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen. Tijdens de schoolvakanties wordt de opvang gegarandeerd door een samenwerking tussen het IBO en de speelpleinwerking van Ganshoren.

Het IBO werkt buurtgericht. Naast activiteiten in de vestigingen zelf heeft het samenwerkingsverbanden met vrijetijdsorganisaties in Ganshoren en omringende gemeenten.

IBO de Rivieren vervult drie maatschappelijke functies: een educatieve, een economische, een sociale functie:

> pedagogische functie : goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol mee omgaan.

> economische functie: dank zij kinderopvang kunnen ouders gaan werken en voor een inkomen zorgen. In de kinderopvang zelf werken ook heel wat mensen.

> sociale functie: kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie helpen bevorderen. Door opvang zijn ouders bijvoorbeeld in staat om een opleiding te volgen of te solliciteren zodat ze later kunnen gaan werken. Ze kunnen er steun vinden en andere ouders leren kennen. Soms hebben ouders opvang nodig om even tot rust te komen.

De opvang wordt gedaan door een ploeg van acht medewerkers met een verscheidenheid aan sociale en etnische-culturele achtergronden, interesses en ervaringen.

Waarden

> Thuisgevoel creëren: alle medewerkers vormen samen een team waarin vertrouwen, naar elkaar luisteren, en feedback geven belangrijk zijn. Pas wanneer de begeleiders zich thuis voelen in het IBO kunnen zij dit thuisgevoel overbrengen naar de kinderen.

> Geborgenheid en ontspanning: IBO de Rivieren is een vrijetijdsinitiatief waarbij de nadruk ligt op het spelen in een geborgen en ontspannen sfeer, waar kinderen vrije keuzes kunnen maken. Welbevinden en betrokkenheid staat centraal.

> Nederlands als gemeenschappelijke taal: Nederlands is de gemeenschappelijke taal voor de kinderen en de begeleiders, maar we respecteren ieders taal. We gaan op een speelse en ontspannen manier met taal om.

> Respect voor diversiteit: IBO de Rivieren heeft respect voor diversiteit en aldus stelt IBO de Rivieren zich open voor iedereen. IBO de Rivieren sluit niemand uit op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

> Verdraagzaamheid: in de opvang wordt gestreefd naar een tolerante houding opdat de activiteiten in een gemoedelijke sfeer zouden verlopen. Een goede samenwerking leidt immers tot een kwaliteitsvolle dienstverlening.

> Betrokkenheid en participatie: door voortdurend in gesprek te gaan en te evalueren tracht IBO de Rivieren de inspraak en betrokkenheid van kinderen, ouders, medewerkers, partnerorganisaties te verhogen.

> Transparante werking: IBO de Rivieren vindt het belangrijk om zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen en zo de werking transparant te maken.

> Verdrag inzake de Rechten van het Kind: IBO de Rivieren respecteert de rechten van het kind zoals opgenomen in het zogenoemde verdrag.

Pedagogische visie

IBO de Rivieren is een plek waar elk kind zich thuis kan voelen, kan experimenteren en ontwikkelen op zijn eigen tempo in een veilige en warme sfeer, en in een niet-schoolse context. Wij streven naar een klimaat waar er ruimte is voor persoonlijke aandacht en een respectvolle omgang.

Het IBO biedt een gevarieerd aanbod aan materialen en activiteiten aan die uitdagend en stimulerend zijn. Dit komt zowel naar voren tijdens verschillende ateliers als tijdens het vrij spelen. In de ateliers bieden we de kinderen dagelijks sportieve, creatieve, expressieve en muzikale activiteiten aan. Tijdens het vrij spel worden de kinderen gestimuleerd door de begeleiding tot het nemen van initiatief, ter bevordering van hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Het IBO wil een plaats zijn waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich fysiek en emotioneel veilig voelt. Via spel en communicatie wil het IBO bijdragen aan het verhogen van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardigheden van kinderen.

Het creëren van een veilige en geborgen omgeving voor kinderen en organiseren van een aanbod aan geleide of vrije activiteiten in het IBO zelf wordt de nestfunctie genoemd.

Daarnaast heeft het IBO ook een webfunctie. De webfunctie betekent dat men als buitenschoolse opvang instaat voor het creëren van een gevarieerd keuzeaanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, in samenwerking met partners uit de buurt. Men bouwt daarom een netwerk uit om de toegankelijkheid van de andere voorzieningen voor kinderen van de buitenschoolse opvang te vergroten. De uitbouw van een netwerk met partners uit de buurt is een verrijking voor het aanbod.

Taal

In het IBO is Nederlands de gemeenschappelijke omgangstaal voor de kinderen en de begeleiders. Bij kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben en het nog onvoldoende beheersen om het te verstaan (vooral bij kleine kleuters) ondersteunen we het Nederlands met gebaren en vertalen we soms de boodschap naar hun moedertaal.

We nemen taal op een speelse en ontspannen manier op in de activiteiten (rap-nummer maken, poppenkast, toneelstukje bedenken, voorlezen,enz.). We willen een positieve houding tegenover het Nederlands en meertaligheid stimuleren.
De schriftelijke interne communicatie en de communicatie met ouders en externen gebeurt in het Nederlands. Ook de mondelinge communicatie met de ouders gebeurt zoveel mogelijk in het Nederlands. Andere talen dan het Nederlands kunnen dus functioneel gebruikt worden.

Het personeel spreekt goed Nederlands. Ze krijgen bovendien de kans om vormingen rond taal en meertaligheid te volgen.